Bigbag ile taşınan maden ve mineraller; Altın, Antimuan, Bakır, Boksit, Demir, Gümüş, Kalay, Krom, Kurşun, Çinko, Kadmiyum, Molibden, Nikel, Tungsten

BigBag Torba Kullanılan Endüstriler

Madenlerin Taşınması için BigBag Kullanımı

Maden için 4 kulplu Bag Türkiye'de Madencilik :

Madencilik, yarattığı yüksek katma değer ile ülkeler ekonomisindeki en etkin rolü oynayan faktörlerden biridir. Ekonomi ve refah kavramlarının birbirleriyle doğru orantılı oldukları ve gelişmiş ülkelerin günümüzdeki refah düzeylerine ulaşmada izledikleri yollar düşünüldüğünde, özellikle doğal kaynaklarından yeterince yararlanamayan ulusların geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Diğer yandan, sanayileşmenin temel girdilerini oluşturan maden varlıklarına olan talep, dünya nüfusunda ve geliş mekte olan ülkelerin sayısında görülen artış ile birlikte büyümekte ve bu varlıkların değerinin önemine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin de kaynaklarına yönelik hassasiyetini artırması kaçınılmazdır. Ülke sanayilerinin gelişmesinde öncü sektör olan madencilik, ülkemizde potansiyelini yansıtmamakla birlikte, sektör kalemlerine ait yeterince sağlıklı rezerv bilgileri de bulunmamakta, ancak bu doğrultuda yapılan çalışmalar iyimser bir bakış ve bilinç yaratmaktadır. Türkiye'de madencilik ile ilgili çalışmaların ivme kazanarak yürütülmesi ihtiyacı ortadadır. Sektörel ilerlemeyi teşvik edecek uygulamalar ayrıca, gündemden düşmeyen enerjide dışa bağımlılık sorunuyla savaş yolunda da büyük katkılar sağlayacak, ülke ekonomisinin sırtındaki yükü azaltacak, tehlikeli boyutlara ulaşan dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir araç olacaktır. mineral taşıma yöntemiSEKTÖREL BİLGİLER
Madenler endüstri ve enerjinin hammaddesi olarak Türkiye'nin geleceğini ipotekten kurtaracak en önemli kaynaklardan biri olarak görülmektedir.
Türkiye maden üretiminde Dünyada adı geçen 132 ülke arasında 28., üretilen maden çeşitliliğinde 10. sıradadır.
Kişi başına düşen maden tüketimi ile yaşam standardı arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Bir yılda kişi başına ABD'de 21 ton, Avrupa'da 15 ton, Türkiye'de 5 ton maden tüketimi gerçekleşmektedir.
Bir otomobil üretebilmek için 5 ton maden tüketilmektedir. (Alüminyum, cam, demir çelik, petrol türevleri, çinko, kurşun, bakır, diğer metaller) Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de bulunmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma için gerekli madenlerin temini yerli kaynaklardan mümkün olmasına rağmen, Türkiye potansiyelini değerlendirmemekte, dışa bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır.
Türkiye'de yeraltındaki en yüksek maden rezervi, 15,8 milyar tonla dolomit madenine ait bulunmaktadır. Cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan dolomit, nadir ve çok değerli bir kireç taşı olarak bilinmektedir.
2007 yılında maden ihracatından toplamda 1,7 milyar $, 2,74 milyon tonluk metalik cevherlerin ihracatından 866,7 milyon $ ihracat geliri elde edilmiştir. Metal maden rezervlerinin %0.4'ü ve jeotermal potansiyelin ise %0.8'i ülkemizdedir.
Ticarete konu maden çeşidinin üretimi 3 ana başlıkta özetlenebilir:
- Doğal taşlar (mermer, traverten, oniks, bazalt vb.)
- Kömür, metalik madenler (altın, gümüş, alüminyum, antimuan, bakır, çinko, kurşun, krom, demir, manganez, nikel vb.)
- Endüstriyel hammaddeler (alçıtaşı, barit, bentonit, bor, dolomit, feldispat, kaolen, kil, kuvars, manyezit.